پيامی برای همه‌ی خوبان و همراهان
موسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Institute در تمامی كتاب‌ها و لغت‌نامه‌ها به دنبال نام تو گشتم، در تمام صفحات تاریخ تو را جستجو كردم، هیچ نامه بلند‌معناتر از تو نبود. موسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Institute هیچ شعری، عمیق‌تر از نام تو نبود. هیچ كلمه‌ای نمی‌توانست عظمت نام تو مهربان را بیان كند.
من به عظمت دستگیری تو، به كرامت احساس تو و به اصالت باور توست كه اینك از پس همه‌ی ناملایمات، موسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Institute تنهایی‌ها، سختی‌ها، رنج‌ها سرزنده‌تر از هرچه شقایق اوج می‌گیرم، بزرگ می‌شوم، انسان بودن را تجربه می‌كنم و باور می‌كنم در این دنیای خاكستری رنگ، سبزی وجود تو زندگی می‌آفریند.

موسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Institute، كودكان سخاوت دستان تو هستند. تو امید را به خانه‌ی ما آوردی، تو نور را ارزانی لحظات ما كردی، تو زندگی را میراث زنده​بودن ما نمودی... و ما یاد گرفتیم سپاسگزار تو باشیم و یاد گرفتیم تا همیشه مهربانی‌ات را تجربه كنیم و به نام خدا و سپس به نام تو ادامه دهیم.

موسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Instituteموسسه خیریه مهر ایرانیان Mehr Iranian Charity Institute